Jak definiować kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej określona w walucie krajowej. Innymi słowy, będzie to określenie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, żeby zakupić jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (obniżenie kursu pieniądza konkretnego państwa, w odwołaniu do wartości odmiennych walut. Jej zadaniem będzie poprawienie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi w innych krajach. Skutki dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż mają wpływ na wzrost poziomu inflacji (drożeją dobra z importu). Ponadto dewaluacja zrobiona w konkretnym państwie, zachęca pozostałe państwa, będące najważniejszymi partnerami w handlu, do wykonania identycznego zabiegu w celu obrony własnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko pogorszenia mocy nabywczej pieniądza. Na rynku lokalnym deprecjacja objawia się zmniejszeniem liczby towarów oraz usług, jakie da się nabyć za odpowiednią kwotę. Zazwyczaj będzie ona wynikiem inflacji. Na rynku międzynarodowym przy warunkach ruchomego kursu pieniądza deprecjacja objawia się obniżeniem wartości konkretnej waluty w odniesieniu do pozostałych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym do deprecjacji jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – wzrost wartości towaru albo uslugi. Termin stosowany głównie w odniesieniu do wzrostu wartości waluty krajowej do waluty innego kraju w sytuacji niestabilnych wartości walut (będzie on on normowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to podniesienie siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest przeważnie konsekwencją deflacji. W systemie niezmiennego kursu pieniądza przyrost wartości waluty lokalnej określa się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji będzie podniesienie siły nabywczej waluty krajowej, spadek kosztów realizacji zadłużenia zagranicznego oraz ograniczenie presji inflacyjnej pod wpływem spadku cen dóbr zagranicznych. Negatywne efekty aprecjacji to pogorszenie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych oraz wzrost kosztów pracy w stosunku do wartości pracy w innych krajach.Stanem przeciwnym do aprecjacji będzie deprecjacja.